Öğretim Üyesi Alım İlanı

(02/05/2020 Tarih ve 31115 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)

2547 sayılı Kanun ve 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin” ilgili maddeleri uyarınca; Üniversitemiz Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümüne 1 (bir) adet Profesör, Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümüne 1 (bir) adet Doktor Öğretim Üyesi olmak üzere toplam 2 (iki) adet belirli süreli statüde öğretim üyesi alınacak olup adaylarda aranacak nitelikler aşağıda verilmiştir.

Fakültesi

Birimi/Bölümü

Unvanı

Adedi

Uzmanlık Alanı/Açıklama

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Ekonomi Bölümü

Profesör

1

Doktorasını İktisat alanında yapmış olmak. Doçentliğini Makro İktisat alanında almış olmak ve Bankacılık, Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Finans ve Ekonomik Büyüme, Davranışsal Ekonomi ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Bitki Koruma alanında yapmış olmak. Sebze ve endüstri bitkileri zararlılarında insektisitlere direnç konusunda ulusal ve uluslararası çalışmaları bulunmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Söz konusu kadrolara başvuracak adayların; 657 Sayılı Devlet Memuru Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartları ve ilan edilen özel şartları taşımaları halinde, Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 9  Meram/KONYA adresinde bulunan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına; başvurdukları birimi/bölümü ve iletişim adreslerini belirten bir dilekçe ile birlikte ekinde özgeçmişlerini (YÖK formatında), öğrenim durumlarını gösterir belgeleri ve Doçentlik/Doktora belgesinin aslı veya onaylı suretini, 2 (iki) adet fotoğraf, Nüfus Cüzdanı / T.C. Kimlik Kartı örneğini, bilimsel yayınları ile bunlara yapılan atıfları ve yabancı dil bilgisini gösterir belgeyi, H faktörü değerini, uzmanlık alanıyla ilgili kongre ve konferans tebliğlerini, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan doktora veya yüksek lisans tez çalışmalarını, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan faaliyetlerini ve başlıca araştırma eserlerinin açıkça belirtildiği yayın listesini kapsayan başvuru dosyasından Profesör kadrosu için 6 adet (ayrıca 6 adet CD halinde), Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için 4 adet (ayrıca 4 adet CD halinde) teslim etmeleri gerekmektedir.

  1. Başvurular ilanın Resmi Gazetede yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır. Süre bitiminden sonra yapılan başvurular kayda alınmayacaktır. Başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılabilecektir. Son Başvuru Tarihi 18 Mayıs 2020
  2. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Kriterleri Yönergesi kapsamında adayın bilimsel çalışmaları değerlendirilir.
  3. Rektörlükçe yapılacak ön incelemeye göre anılan Kanun ve Yönetmeliklerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak ve başvuru belgeleri iade edilecektir.
  4. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekir.
  5. Erkek adayların askerlik hükümlülüklerini yerine getirmiş olması veya askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

Daha fazla Bilgi için: (0 332)223 54 23-223 53 74 - 223 54 88  e-posta: personel@gidatarim.edu.tr web: www.gidatarim.edu.tr