Öğretim Üyesi Alım İlanı

(22.01.2021 tarih ve 31372 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır)

Üniversitemiz Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümüne, 2547 sayılı Kanun ve 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin” ilgili maddeleri uyarınca 1 (bir) adet belirli süreli statüde Öğretim Üyesi (Doçent) alınacak olup adaylarda aranacak nitelikler aşağıda verilmiştir.

        Fakültesi

Birimi/Bölümü

Unvanı

Adedi

Uzmanlık Alanı/Açıklama

Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi

Ekonomi Bölümü

Doçent

1

Doçentliğini Finans alanında almış olmak, Finansal piyasalar ve kurumlar ile finansal modelleme konularında çalışmaları bulunmak, İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Söz konusu kadroya başvuracak adayların; 657 Sayılı Devlet Memuru Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartları ve ilan edilen özel şartları taşımaları halinde, başvuru dilekçesi ve istenen evraklarla birlikte Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 9 Meram/KONYA adresinde bulunan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya postayla süresi içinde başvuru yapmaları gerekmektedir. Dilekçe ile birlikte ekinde özgeçmişlerini (YÖK formatında), öğrenim durumlarını gösterir belgeleri ve doçentlik belgesinin aslı veya onaylı suretini, 2 (iki) adet fotoğraf, Nüfus Cüzdanı / T.C. Kimlik Kartı örneğini, vukuatlı nüfus kayıt örneği, adli sicil belgesi, bilimsel yayınları ile bunlara yapılan atıfları ve yabancı dil bilgisini gösterir belgeyi, H faktörü değerini, uzmanlık alanıyla ilgili kongre ve konferans tebliğlerini, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan doktora veya yüksek lisans tez çalışmalarını,  başlıca araştırma eserlerinin açıkça belirtildiği yayın listesini kapsayan başvuru dosyasından  4 adet ( CD halinde) ile 1 adet fiziki dosya halinde teslim etmeleri gerekmektedir.

  1. Başvurular ilanın Resmî Gazetede yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır. Süre bitiminden sonra yapılan başvurular kayda alınmayacaktır.
  2. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Kriterleri Yönergesi kapsamında adayın bilimsel çalışmaları değerlendirilir.
  3. Rektörlükçe yapılacak ön incelemeye göre anılan Kanun ve Yönetmeliklerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak ve başvuru belgeleri iade edilecektir.
  4. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekir.
  5. İlgili bölümde eğitim dili İngilizce olduğundan başvuru yapacak öğretim üyelerinin 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin” 8 inci maddesi uyarınca, İngilizce ders verebilme yeterliliğine sahip olunduğu belgelendirmeleri gerekir.
  6. Erkek adayların askerlik hükümlülüklerini yerine getirmiş olması veya askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

İletişim:
Telefon: (0332) 223 5423-5374
E-posta: personel@gidatarim.edu.tr