Açık İhale Usulü Temizlik Personeli

İHALE İLANI

Yüksek Öğretim Kurulunca 07/05/2015 tarihinde onaylanan ve 10/11/2015 tarihinde yayımlanan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 3 üncü bölümünde yer alan 13 üncü maddesi ç fıkrasına gereğince Açık İhale Usulü Temizlik Personeli 16 (onaltı) Kişi  Hizmeti ihale edilecektir.

1-İdarenin          

a) Adı ve adresi : Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğü Dedekorkut Mah.Beyşehir Cad. No:9   Meram /KONYA

b) Telefon ve faks numarası : 0 332 223 54 88-0 332 223 54 90

c) Elektronik posta adresi : info@gidatarim.edu.tr

ç)İhale dokümanının görülebileceği 

İnternet adresi: info@gidatarim.edu.tr

2-İhale konusu Hizmetin

a) niteliği, türü ve miktarı : Temizlik Personeli 16 (onaltı) Kişi

b) Teslim edileceği yer: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğü

c) işin süresi: İşe başlama tarihinden itibaren 365 (üçyüzaltmışbeş) yıldır.

3-İhalenin           

a) yapılacağı yer : Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlük Binası Toplantı Odası

Dedekorkut Mah.Beyşehir Cad. No:9 Meram/KONYA

b) tarihi ve saati: 06/05/2019 Pazartesi günü saat:14.00

 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,  bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 4.1.3.  Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen ve İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

 4.1.4. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun geçici teminat mektubu mektubu

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7.  İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2) ’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Bu maddeye yer verilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.4. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları;

 Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla,

4.4.1. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında cevaplar verilecektir.(Teknik Şartname madde sıra numarasına uyulmalıdır)

4.5.1. İş Deneyim Belgesi:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.6.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:  

4.6.2.1. Temizlik Personeli Hizmet İşi

5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif,   en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhale yerli isteklilere açık olup yabancı istekliler katılamaz.

7-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

8-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

8.1. Yerli istekli olunduğuna ilişkin belgeler ;

Tüzel kişi isteklilerin Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kuruldukları;

Şirketlerde şirket merkezinin bulunduğu yeri gösterir ticaret sicil gazetesi veya ilgili ticaret sicil memurluğunca verilen belge,

Derneklerde, ilgili mülki amirlikçe verilen alındı belgesi,

Vakıflarda, Vakıflar Genel Müdürlüğünce tutulan merkezi sicile kayıtlı olduklarına dair merkezi sicil kaydının örneği veya yayımlandığı Resmi Gazete ile,

Kooperatiflerde, ilgili Bakanlıkça düzenlenen belge,

Diğer tüzel kişiliklerde, ilgili mercilerce düzenlenecek belge, ile tevsik edilir.

Ortak girişim isteklilerde bu şartlar, ortak girişimi oluşturan her ortak için ayrı ayrı aranır.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c), (d),  de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

9-İhale dokümanı Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Dede Korkut Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 9  Meram / KONYA adresinde görülebilir ve 250.00.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (Denizbank Konya Ticari Şubesi TR810013400000992624300001)

10-Teklifler, 06/05/2019 Pazartesi günü saat:14.00e kadar Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

11- İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

12- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

13- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler

14- İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu Hükümlerine tabi olmayıp 01/12/2003 tarih ve 2003/6554 sayılı Kararname Eki Esasları hükümlerine göre yapılacaktır.