Kantin / Kafeterya Kiralama işi

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Kantin/Kafeterya Kiralama işi, Açık İhale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1-İdarenin

 

a) Adresi

: Melikşah Mah.Beyşehir cad.No:9

b) Telefon ve faks numarası

: 444 48 83-0 332 223 54 88

c) Elektronik posta adresi

: info@gidatarim.edu.tr

ç) Ön yeterlik ve ihale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)                  

 

: www.gidatarim.edu.tr

2-Ön yeterlik konusu İşin

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

: Kantin/Kafeterya

Yeni Merkez Binası 2 Kat Kantin 246,00 m²

Yeni Merkez Binası 1 Kat Kafeterya 254,00 m²

Yeni Merkez Binası Zemin Kat Kantin 88,00 m²

 

3-Ön yeterlik değerlendirmesinin

 

a) Yapılacağı yer

:Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

b) Tarihi ve saati

: 27 Eylül 2019 Cuma günü saat  14:30


4-Önyeterliliği geçen belli isteklilerin ihale tekliflerinin değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve duyurulması : 27 Eylül 2019 Cuma günü saat  14:30

5- Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:

5.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

5.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını 150,00 Türk Lirası karşılığı satın almaları zorunludur.

6-Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar İdarenin adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

8.1-Teklif verme şartları ve istenilen belgeler:

8.1.1.Tebligat için adres beyanı.

8.1.2.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

8.1.3.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

8.1.4.4734 Sayılı Kanunun 10. maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.

8.1.5.Başvuru/Talep mektubu.

8.1.6.Vergi Borcu Yoktur Belgesi.

8.1.7.SSK Borcu Yoktur Belgesi.

8.1.8.Vergi Levhası.

8.1.9.İşin niteliğine göre, ihale konusu işe özgü ayrıca farklı belgeler varsa (Garanti Belgesi, ISO belgesi, HACCP Belgesi vb.), bu belgeler de istekli tarafından ön yeterlik başvurusuna eklenmelidir.

8.1.10.Firma sahibinin ve çalışanlarının herhangi bir yasadışı örgütle iltisak ve irtibatlarının bulunmadığını belirten beyanname.

8.2- Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

8.2.1.Bilançosu ya da eşdeğer belgeleri

8.1.2.Adayın, teklifin yapıldığı yıldan önceki ve son üç yıla ait, cirosunu gösteren gelir tablosu ve raporları veya benzeri belgeler,

8.3- Mesleki ve teknik ve diğer yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

8.3.1.İş deneyim belgeleri,

8.3.2.Adayın organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler.

8.3.3.Referansları, ödülleri, kalite belgeleri vb.

8.3.4.Verilecek hizmetin detaylı sunumu ve hangi marka adı altında verileceği hususunun taahhüdünün verilmesi gerekmektedir.

8.3.5.Kantin hizmeti verilecek alan görsel olarak projelendirilerek sunum halinde verilmesi gerekmektedir. Proje sunumu olmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

8.3.6.İşletme içerisinde verilecek hizmete ait sunum dosyası. (çalışan sayısı, satışa sunulacak ürün listesi ve fiyat listesi, marka ve kalite belgeleri vb.)

8.3.Kiralanacak alanlardaki Üniversiteye ait mevcut demirbaş malzemeler taraflarca belirlenerek fiyat değerlendirilmesi yapılarak, İstekli tarafından en az toplam değerlendirme tutarı kadar yatırım yapacak olup yapılan yatırım taraflarca imzalanan sözleşme bitiminde bedelsiz olarak Üniversiteye devredilecektir.

8.3.8. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından Yer Görme Belgesi alınarak kiralanacak mahalin görüldüğüne dair düzenlenecek tutanakla imza altına alınacaktır.

İşbu davetiye, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Kafeterya/Kantin Kiralama ve İşletme İşini içermektedir.

Talep edilen evraklar, en geç 27 Eylül 2019 Cuma günü saat 14:30’a kadar Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına’ ne teslim edilmesi gerekmektedir. İstenilen evraklar teslim edildikten sonra yapılacak değerlendirme neticesinde ön yeterlilik şartlarını sağlayan firmalara teklif için ayrıca bilgi verilecektir.

Yapılacak ihale 4734 sayılı kanuna tabi değildir.