Lisans ve Lisansüstü Programlara Yurt Dışından Öğrenci Kabulü İlanı

2019 - 2020 ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURULARI (LİSANS)

T.C.
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ
2019 - 2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
YURT DIŞINDAN LİSANS ÖĞRENCİ KABULÜ BAŞVURU İLANI

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen “Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar” da yer alan uyruk ve eğitim koşullarına uygun olan ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı liselere denk bir okulda lise son sınıfta veya mezun durumunda bulunan Yabancı uyruklu adaylar Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi lisans programlarına doğrudan başvuru yapabilirler.

 

BAŞVURU SÜRECİ

Başvurular, ilan edilen başvuru tarihlerinde, aşağıda belirtilen başvuru belgeleri ile birlikte, başvuru sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Üniversitemiz WEB sayfasında bulunan ön başvuru formunun bütün alanların doldurulması gerekmektedir. Gelen başvurular değerlendirilerek adaylarla iletişime geçilecektir. Form için tıklayınız.

 

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR

1- Yabancı uyruklu olanlar,

2- Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)

3- Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenler / bu durumdaki çift uyruklular,

4- a) 01.02.2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil)

b) 01.02.2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil)

5- KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar.

 

KİMLER BAŞVURU YAPAMAZ

(Yükseköğretim Kurumunun Belirlediği “Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar”)’a göre;

1- T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,

2- K.K.T.C. uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

3- “Kimler başvuru yapabilir” kısmında 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular, (“Kimler başvuru yapabilir” 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç)

4- Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyruklular (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

5- Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyruklular.

 

İSTENEN BELGELER

1- İstenen belgeler, Türkçe veya İngilizce dışındaki dillerde ise, orijinallerinin kopyaları dışında ayrıca, Türkçe veya İngilizce dilinde onaylı tercümeleri de sunulmalıdır.

a- Mezun ise lise diploması,

b- Lise öğreniminde aldığı bütün dersleri ve notlarını gösteren not döküm belgesi,

c- Başvuru için kullanılan sınav sonuç belgesi (Türkçe ve/veya İngilizce dil yeterlilik belgesi), (Türkçe yeterlilik için; TÖMER veya Yükseköğretim Kurulu tarafından akreditasyonu olan sınav merkezlerinden alınan Türkçe Yeterlik sınavlarından B1 (Orta) düzeyinde veya üzeri puan)

d- Pasaportta resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfanın fotokopisi,

 

2- Başvuru koşullarını sağlayamayan, başvuru için gerekli bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak süresi içinde sunamayan adayların başvuruları işleme alınmaz. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra başvuru bilgi ve belgelerinde değişiklik veya eklentiler yapılamaz.

 

3- Adayların, başvuru sırasında sunduğu bilgi ve belgeleri doğrulaması istenebilir veya Üniversite bu bilgi ve belgelerin doğruluğunu araştırabilir. Bilgi ve belgelerinde herhangi bir usulsüzlük olduğu tespit edilen adayın, programa kabul edilmiş olsa dahi kabul kararı iptal edilir, Üniversiteye kaydı yapılmış olsa dahi kaydı geçersiz sayılır.

 

4- Adaylar, başvuru bilgi ve belgeleri üzerinden yapılacak ön değerlendirme sonucunda, gerekli görüldüğü takdirde ilgili birim tarafından mülakat için davet edilebilir. Mülakatlar, Üniversitenin kampüsünde yapılabileceği gibi, Üniversite’nin uygun gördüğü mekânda veya yöntem ile yapılabilir.

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KABUL

 1. Başvurular Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü’ne yapılır. Başvuru koşullarını sağlayan adaylar Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından değerlendirmeye tabi tutulur.
 2. Başvuru evrakları ön incelemeden sonra Fakültelere gönderilir. Fakülte Yönetim Kurulunda değerlendirildikten sonra başvuru evrakları ve ilgili kurul kararları ile birlikte kayıtları yapılmak üzere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na gönderilir.

 

BAŞVURUDA KABUL EDİLEN SINAVLAR / DİPLOMALAR
Başvurunuzun değerlendirilmesi için belirtilen sınav veya diplomalardan birini sunmanız gerekmektedir. Kabul edilen sınav / sertifika / diploma listesi için tıklayınız

 

KONTENJANLAR
Başvurular aşağıda belirtilen 3 program grubundan biri seçilerek yapılır. Ortak programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, belirlenen koşullar çerçevesinde, mevcut lisans programları arasından mezun olmak istedikleri diploma programını seçerler.

 

PROGRAM

Öğrenim Dili

Toplam Kontenjan (*)

Öğrenim Ücreti (**)

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Mühendislik Programları

İngilizce

50

6.500 $ (USD)

Bilgisayar Mühendisliği, Biyomühendislik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Gıda Mühendisliği Lisans derecelerini kapsar.

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İktisadi ve İdari Programları

İngilizce

20

6.500 $ (USD)

Ekonomi, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Lisans derecelerini kapsar.

TARIM VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları

İngilizce

20

6.500 $ (USD)

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans derecelerini kapsar.

(*) Programlara müracaat durumuna göre programlar arasında kontenjan aktarımı yapılabilecektir.
(**) Ücretlere KDV dâhil, yerleştirilen programın yıllık ücretidir.
Not: Eğitim-Öğretim süresi 4 yıldır.

 

İNGİLİZCE YETERLİK

1- Üniversitenin lisans programlarına başlayabilmek için öğrencilerin İngilizce Yeterliklerini belgelemeleri zorunludur.

 

2- Öğrencilerin, İngilizce yeterlilikleri açısından Senato tarafından eşdeğerliliği kabul edilen ve geçerlilik süresi belirlenen uluslararası sınavlarda, yine Senato tarafından belirlenen düzeyde alınmış sınav sonuç belgeleri ile başarılı olduklarını belgelendirmeleri şartı aranır.

 

3- Geçerli dil belgesi sunanlar, Üniversitenin İngilizce yeterlik sınavına girmeden lisans öğrenimlerine başlayabilirler.

 

4- Uluslararası geçerliği olan yabancı dil belgesini sunamayan öğrenciler, Üniversitenin İngilizce Yeterlik sınavına girmek ve söz konusu sınavdan Senato tarafından belirlenen düzeyde puan almak zorundadırlar.

 

5- Yukarıda sözü geçen sınavlara ilişkin belge sunamayan veya bu sınavlardan başarısız olan

öğrenciler Üniversitenin İngilizce Hazırlık Sınıfına devam etmekle yükümlüdürler.

 

TÜRKÇE YETERLİK

1- Öğrenim dili tamamen veya kısmen Türkçe olan programlara kayıt olan öğrencilerin, Türkçe yeterliklerini belgelemeleri zorunludur.

 

2- TÖMER veya Yükseköğretim Kurulu tarafından akreditasyonu olan sınav merkezlerinden alınan Türkçe Yeterlik sınavlarından B1 (Orta) düzeyinde veya üzeri puan alan öğrenciler lisans öğrenimlerine başlayabilirler.

 

3- En az son üç yılında, ortaöğrenimini Türkiye’de Türkçe öğrenim veren kurumlarda tamamlayanlardan Türkçe Yeterlik Belgesi aranmaz.

 

VİZE VE İKAMET İZNİ İŞLEMLERİ

Yurt dışından gelecek adayların, kabul mektubu ile ülkelerindeki (veya en yakın) T.C. Konsolosluklarından “Öğrenim Meşruhatlı Vize” alarak Türkiye’ye giriş yapmaları gerekir. Öğrenim vizesi ile ilgili işlemleri yürütmekten ve bu işlemler ile ilgili oluşabilecek tüm maliyetlerden adayların kendileri sorumludur.

Öğrenciler, üniversiteye kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra Türkiye’ye giriş yaptığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde öğrenim amaçlı ikamet izni almakla, Konya dışından alınan ikamet izni olan öğrenciler ise dosyalarını Konya'ya taşımakla yükümlüdürler; bu işlemler ile ilgili oluşabilecek tüm maliyetleri karşılamaktan öğrencilerin kendileri sorumludur.

 

KABUL VE ÜNİVERSİTEYE KAYIT

1- Kabul edilen adaylar, belirlenen tarihler içerisinde ve Üniversite tarafından ilan edilen belgeler ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen başvurarak kayıt yaptırırlar.

2- Kayıt sırasında adayların, başvuruda sundukları belgelerin asıllarını, tercüme ettirdikleri belgelerin asıllarını ve aşağıda belirtilen ek belgeleri sunmaları gerekir:

a- Lise diploması aslı veya lise diploması henüz hazırlanmadığı için alınamamışsa, geçici mezuniyet belgesi aslı,

b- Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren T.C. Milli Eğitim Bakanlığından alınacak “Denklik Belgesi” aslı,

c- Yurtdışında ikamet eden yabancı uyruklu adayların ülkelerindeki (veya ülkelerinde yoksa en yakın) T.C. Konsolosluğundan alınmış “Öğrenim Meşruhatlı Vize”,

d- 2 adet vesikalık fotoğraf.

 

3- Eksik belge ve posta yoluyla kayıt yaptırılmaz. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

 

4- Öğrenim ücretini ilan edilen süre içinde ödemeyenlerin kayıtları yapılmaz.

 

5- Her aşamada kesin kayıtlar için gerekli olan tüm belgeler bakımından sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya üniversiteye giriş sınavında sahtecilik yaptığı belirlenen kişinin kaydı, kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir ve hakkında kanuni işlemler başlatılır. Bu kişi Üniversiteden ayrılmışsa, kendisine verilen diploma dâhil tüm belgeler iptal edilir. Bu kişilerin yatırmış olduğu öğrenim ücretleri geri ödenmez.

 

6- 18 yaş altında olan öğrenciler için vekâletname (yasal vasileriyle kayda gelmemeleri durumunda) ile işlem yapılacaktır.

Finansal Taahhüt Belgesi: Öğrencilerin maddi durumlarının Türkiye de yükseköğrenimlerini sürdürmeleri için yeterli olacağını belgelendirmeleri gerekir.

 

BAŞVURU TAKVİMİ

Başvurular : 29 Temmuz 2019 – 5 Eylül 2019
İstenen Belgelerin Asıllarının Gönderilmesi için Son Tarih : 5 Eylül 2019
Sonuçların İlanı : 11 Eylül 2019
Kayıt Tarihi (Asıl) : 16 – 27 Eylül 2019
İngilizce Yeterlilik Sınavı : 16 – 17 Eylül 2019
Eğitime Başlama : 23 Eylül 2019

 

NOT: Aynı anda birden fazla lisans programına başvuru yapılamaz. Online başvuru yapıldıktan sonra başvuru belgelerinin onaylı fotokopisi başvuru tarihleri içerisinde Üniversitemizde olacak şekilde eksiksiz olarak elden veya posta / kargo ile aşağıda belirtilen adrese ulaştırdıkları takdirde değerlendirmeye alınacaktır.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü

Dede Korkut Mah. Beyşehir Cad. No: 9
42080 Meram / KONYA / TÜRKİYE

T: +90 (332) 223 5488
F: +90 (332) 223 5490 
W: www.gidatarim.edu.tr

Offical Web-site: https://www.gidatarim.edu.tr/tr
Contact information : internatinaol@gidatarim.edu.tr


2019-2020 ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURULARI (LİSANSÜSTÜ)

T.C.
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ
2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
YURT DIŞINDAN LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KABULÜ BAŞVURU İLANI


Üniversitemiz Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüleri Yüksek Lisans Programlarına, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında, Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar kapsamında Yabancı Uyruklu Öğrenci alımı yapılacaktır.

 

BAŞVURU ŞARTLARI
a- Üniversitemiz lisansüstü programlarda öğrenim görebilmek için adayın, yabancı öğrenci statüsünde olması,

b- Bir üniversitenin lisans programından mezun ya da son sınıfında olması, kesin kayıt tarihine kadar ilişiğini kesip kayıt olmasında engel olmaması,

c- Yukarıdaki şartları taşıdığı halde T.C. Üniversitelerinden yabancı öğrenci statüsü ile mezun olarak gelen adayların, mezun oldukları yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası almamış olması gerekmektedir.

 

BAŞVURU

 1. Başvurular, ilan edilen başvuru tarihlerinde, aşağıda belirtilen başvuru belgeleri ile birlikte, başvuru sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Üniversitemiz internet sayfasında bulunan ön başvuru formunun bütün alanlarının doldurulması gerekmektedir. Gelen başvurular değerlendirilerek adaylarla iletişime geçilecektir. Form için tıklayınız
 2. Yurtdışında öğrenim gören adayların eğitim almış oldukları kurumun tanınırlığı ve almış oldukları eğitimin uygunluğu YÖK tarafından onaylandığı takdirde başvuruları geçerli olur.
 3. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’nde özel öğrenci statüsünde öğrenim gören öğrenciler, yurt dışından öğrenci kabulü takvimindeki tarihler arasında başvuru yaptıkları takdirde Konya Gıda ve Traım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim Yönetmeliğine göre değerlendirmeye alınarak olumlu sonuçlanması durumunda normal öğrenci statüsünde kayıt yaptırarak eğitimlerine devam edebilirler.
 4. Lisanüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıt işlemleri Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Lisanüstü Programlarına Yurt Dışından Öğrenci Kabulü Yönergesine uygun olarak ilgili enstitü tarafından yapılır.

 

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

 1. Çevirimiçi Başvuru Formunun bilgisayar çıktısı,
 2. Diploma Fotokopisi (Yurtdışı üniversitelerden mezun adayların diplomalarının resmi makamlarca-dış temsilcilikler-onaylı Türkçe çevirisi),
 3. Onaylı Transkript (not döküm belgesi) örneği (lisans transkripti),
 4. Kimlik Belgesinin fotokopisi (Pasaportun kimlik ile ilgili kısımlarının fotokopisi),
 5. 2 adet Fotoğraf,
 6. Referans Mektubu (İki adet),
 7. Niyet Mektubu (Öğrencinin lisansüstü amacını, çalışmalarını ve projelerini anlattığı mektup),
 8. Özgeçmiş,
 9. Türkçe / İngilizce dil yeterlilik belgesi.

Not: Aynı anda birden fazla lisansüstü programa başvuru yapılamaz.


İNGİLİZCE YETERLİK

 1. Üniversitenin lisansüstü programlarına başlayabilmek için öğrencilerin İngilizce Yeterliklerini belgelemeleri zorunludur.
 2. Resmi dili İngilizce olan ülkelerin vatandaşlarının İngilizce yeterliklerine, Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafından mülakat ve gerektiğinde yazılı sınav yapılarak karar verilir.
 3. Öğrencilerin, İngilizce yeterlilikleri açısından Senato tarafından eşdeğerliliği kabul edilen ve geçerlilik süresi belirlenen uluslararası sınavlarda, yine Senato tarafından belirlenen düzeyde alınmış sınav sonuç belgeleri ile başarılı olduklarını belgelendirmeleri şartı aranır. Adaylar geçerli İngilizce yeterlik belgesini başvuru sırasında sunmak zorundadırlar. Geçerli dil belgesi sunanlar, Üniversitenin İngilizce yeterlik sınavına girmeden lisansüstü öğrenimlerine başlayabilirler.
 4. Uluslararası geçerliği olan yabancı dil belgesini sunamayan öğrenciler, Üniversitenin İngilizce Yeterlik sınavına girmek ve söz konusu sınavdan Senato tarafından belirlenen düzeyde puan almak zorundadırlar.
 5. Aşağıda sözü geçen sınavlara ilişkin belge sunamayan veya bu sınavlardan başarısız olan öğrenciler Üniversitenin İngilizce Hazırlık Sınıfına devam etmekle yükümlüdürler.
 6. Hazırlık Sınıfı eğitimi ve lisansüstü programına başlama koşulları için Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi KGTÜ Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi hükümleri uygulanır.

 

YDS / E-YDS / YÖKDİL / TOEFL-IBT / YETERLİLİK TABLOSU

Başvurulan Program

Sınav Adı

Minimum Puan

Sınav Geçerlilik Süresi

Yüksek Lisans

YDS / E-YDS / YÖKDİL

60

5

TOEFL-IBT

72

2


TÜRKÇE YETERLİK

 1. Öğrenim dili tamamen veya kısmen Türkçe olan programlara kayıt olan öğrencilerin, Türkçe yeterliklerini belgelemeleri zorunludur.
 2. TÖMER veya Yükseköğretim Kurulu tarafından akreditasyonu olan sınav merkezlerinden alınan Türkçe Yeterlik sınavlarından B1 (Orta) düzeyinde veya üzeri puan alan öğrenciler lisansüstü öğrenimlerine başlayabilirler.
 3. Lisans eğitimini Türkiye’de Türkçe öğrenim veren kurumlarda tamamlayanlardan Türkçe Yeterlik Belgesi aranmaz.

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÜCRETLER
Değerlendirmede adayın, lisans diploma derecesi, transkript genel not ortalaması, yabancı dil sınav sonucu, niyet mektubu, referansları dikkate alınarak programa kabul edilip edilmeyeceği kararlaştırılır. Başvurusu kabul edilen adaylara, e-posta ile Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından zorunlu ön ödeme işlemleri ve kayıt ile ilgili bilgiler içeren bildirim mektubu gönderilir. Belirtilen süreler içerisinde işlemlerini başlatmayan veya ön ödemesini yapmayan adayların yerine varsa yedek listedeki adaylara bildirim mektubu gönderilir. Ön ödeme yapılan tutar, kayıt olunan ilk dönem öğrenim ücretinden mahsup edilir. Ön ödeme yaptığı halde kesin kayıt işlemlerini tamamlamayan adaya ön ödeme ücreti iade edilmez. Ancak, öğrencinin vize başvurusunun reddedilmesi durumunda bunu ispat eden bir belge ile Üniversiteye başvurduğu takdirde ön ödemesi iade edilir.

 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Öğrenim Dili

Toplam Kontenjanlar (*)

Öğrenim Ücreti (**)

Programlar

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

İngilizce

10

6.500 $ (USD)

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

Türkçe

10

6.500 $ (USD)

Biyoteknoloji Tezli Yüksek Lisans

İngilizce

10

6.500 $ (USD)

Biyoteknoloji Tezli Yüksek Lisans

Türkçe

10

6.500 $ (USD)

Endüstri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans

İngilizce

10

6.500 $ (USD)

Endüstri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans

Türkçe

10

6.500 $ (USD)

 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Öğrenim Dili

Toplam Kontenjanlar (*)

Öğrenim Ücreti (**)

Programlar

İşletme Tezli Yüksek Lisans

İngilizce

10

6.500 $ (USD)

İşletme Tezli Yüksek Lisans

Türkçe

10

6.500 $ (USD)

(*) Programlara müracaat durumuna göre programlar arasında kontenjan aktarımı yapılabilecektir.
(**) Ücretler, programın tamamının KDV dâhil ücretidir.

 

VİZE VE İKAMET İZNİ İŞLEMLERİ

 1. Yurt dışından gelecek adayların, kabul mektubu ile ülkelerindeki (veya en yakın) T.C. Konsolosluklarından “Öğrenim Meşruhatlı Vize” alarak Türkiye’ye giriş yapmaları gerekir. Öğrenim vizesi ile ilgili işlemleri yürütmekten ve bu işlemler ile ilgili oluşabilecek tüm maliyetlerden adayların kendileri sorumludur.
 2. Öğrenciler, üniversiteye kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra Türkiye’ye giriş yaptığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde öğrenim amaçlı ikamet izni almakla, Konya dışından alınan ikamet izni olan öğrenciler ise dosyalarını Konya'ya taşımakla yükümlüdürler; bu işlemler ile ilgili oluşabilecek tüm maliyetleri karşılamaktan öğrencilerin kendileri sorumludur.
 3. Üniversitenin vize ve ikamet izinleri ile ilgili istediği belgelerde, yetkili kamu kurumlarının yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin genelgeleri esas alınır.

 

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA KESİN KAYIT AŞAMASINDA İSTENEN BELGELER

 • Diploma (Yurtdışı üniversitelerden mezun adayların diplomalarının resmi makamlarca- dış temsilcilikler-onaylı Türkçe çevirisi),
 • Yurtdışından alınmış diplomalar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alınmış denklik belgesi,
 • Transkript (not döküm belgesi) (Aslı),
 • Eğitim dili İngilizce olan programlar için TOEFL, YDS / e-YDS / YÖKDİL veya Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafından yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı sonuç belgesinin aslı,
 • Eğitim dili Türkçe olan programlar için TÖMER (Türkçe Kursu Diploma Sınavı veya Yükseköğretim Kurulu tarafından akreditasyonu olan sınav merkezlerinden alınan Türkçe Yeterlik sınav sonuç belgesinin aslı,
 • Dış temsilciliklerden alınacak öğrenim vizesinin aslı,
 • Pasaport ve Türkçe çevirisinin resmi makamlarca-dış temsilcilikler-onaylı örneği,
 • İkametgâh Tezkeresi,
 • Fotoğraf (4 Adet).

 

BAŞVURU TAKVİMİ

Başvurular : 29 Temmuz 2019 – 5 Eylül 2019
İstenen Belgelerin Asıllarının Gönderilmesi için Son Tarih : 5 Eylül 2019
Sonuçların İlanı : 11 Eylül 2019
Kayıt Tarihi (Asıl) : 16 – 27 Eylül 2019
İngilizce Yeterlilik Sınavı : 16 – 17 Eylül 2019
Eğitime Başlama : 23 Eylül 2019

NOT: Aynı anda birden fazla lisans programına başvuru yapılamaz. Online başvuru yapıldıktan sonra başvuru belgelerinin onaylı fotokopisi başvuru tarihleri içerisinde Üniversitemizde olacak şekilde eksiksiz olarak elden veya posta / kargo ile aşağıda belirtilen adrese ulaştırdıkları takdirde değerlendirmeye alınacaktır.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü

Dede Korkut Mah. Beyşehir Cad. No: 9
42080 Meram / KONYA / TÜRKİYE

T: +90 (332) 223 5488
F: +90 (332) 223 5490 
W: www.gidatarim.edu.tr

Offical Web-site: https://www.gidatarim.edu.tr/tr
Contact information : internatinaol@gidatarim.edu.tr