Psikolojik Danişma Merkezi Aydınlatma Metni

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ

PSİKOLOJİK DANIŞMA MERKEZİ  AYDINLATMA METNİ

Doküman No.

Revizyon Tarihi/No

KVK-09

 

 

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (Bundan böyle kısaca “Üniversite” olarak anılacaktır.) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla, özel hayatın gizliliğinin korunması prensibi başta olmak üzere; Üniversitemizin Psikolojik Danışma Merkezi sistemine üye olan ve Merkez’den randevu talebinde bulunan kişilerin kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Kanun’a uygun olarak kaydedilecek, sınıflandırılacak, saklanacak, güncellenecek ve Kanun’da sayılan işlenme şartları çerçevesinde işlenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere aktarılacaktır.

İşbu Aydınlatma Metni, yürürlükte bulunan ilgili mevzuata ve başta Kanun olmak üzere, Kurul tarafından yayımlanan yönetmelik, tebliğ, karar ve rehberlerde gösterilen kurallara uygun olarak hazırlanmıştır. Üniversite tarafından Aydınlatma Metni’nin yayım tarihinden sonra Kanun veya ilgili sair mevzuatta değişiklik olması ve Aydınlatma Metni’nin söz konusu değişiklik ile uyumsuz hale gelmesi durumunda değiştirilen hüküm ve kurallar uygulama alanı bulacaktır. Kurul tarafından yayımlanan bilumum tebliğ, karar ve rehberler Üniversite tarafından takip edilmekte, Aydınlatma Metni ile öngörülen kurallar güncel tutulmaktadır.
 

1. İLGİLİ KİŞİ

Aydınlatma Metni kapsamındaki veri sahibi ilgili kişiler, Üniversitemizin Psikolojik Danışma Merkezi sistemine üye olan ve Merkez’den randevu talebinde bulunan tüm gerçek kişilerdir.
 

2. VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİNİN KİMLİĞİ

Kanun uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin sorularınız için kvk@gidatarim.edu.tr e-posta adresi üzerinden Üniversite İrtibat Kişisi ile iletişime geçebilirsiniz.

İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kanal ve yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler dahilinde Üniversite tarafından işlenmektedir.

 

Veri İşleme Faaliyeti: İnternet Sitesi Üzerinden Psikolojik Danışma Merkezi Kayıtlarının Alınması

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

·     Üyelik İşlemlerinin Yürütülmesi ve Kullanıcı Kaydının Oluşturulması

·     Kayıtlı Üye Girişinin Yapılması

·     İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·     Danışmanlık Randevu Taleplerinin Alınması ve Randevuların Planlanması ve Geri Dönüşlerin Yapılması

·     Randevu Teyidinin Yapılması

·     Üyelik Bilgilerini Güncelleme İmkanının Sunulması

·     Soru ve Taleplerin Kaydedilmesi ve İlgili Kişilere İletilmesi

·     Danışmanlık Hizmeti Alacak Kişinin Aile, Öğrenim ve Mesleki Durumu Hakkında Ön Bilgilerin Edinilmesi

·     Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

·     Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri

·     Ad-Soyadı

·     T.C Kimlik Numarası

·     Medeni Durum

·     Doğum Yılı/Yaş

İletişim Bilgileri

·     Telefon Numarası

·     E-Posta Adresi

Öğrenim ve Mesleki Durum Bilgileri

·     Meslek Bilgisi

·     Eğitim Durumu

·     Çalışılan Birim/Bölüm

Üçüncü Kişilere İlişkin Veriler

·     Tanıdık Bilgisi

·     Anne-Babanın Hayatta Olup Olmadığı Bilgisi

·     Anne-Babanın Medeni Durumları

·     Kardeş Bilgisi (Sayı, Sıralama)

Diğer Bilgiler

·     Başvuru Şekli

·     Mesaj Konusu/İçeriği

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Üniversite tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,

sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

·         İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz internet sitesinin Psikolojik Danışma Merkezi ekranlarında yer alan iletişim, üyelik ve randevu talep formları aracılığıyla toplanmaktadır.

Veri İşleme İşleme Faaliyeti: Bilgi İşlem Güvenliği Faaliyetinin Yürütülmesi

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

·      Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

·      Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

·      İleride Delil Olarak Kullanılabilmesi

·      İnternet Sitesinin Temel Fonksiyonlarını Yerine Getirmesinin Sağlanması

·      İnternet Sitesinin Performansının Arttırılması Ve İşlevselliğinin Arttırılması

·      Siteyi Ziyaret Edenlerin Sayısının Ve Ziyaret Süresinin Tespit Edilmesi

·      Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·      Log Kayıtları

·      Çerezler

·      Tarih/Saat Bilgisi

·      Trafik Bilgisi

·      IP Bilgisi

·      İşletim Sistemi Bilgisi

·      Tarayıcı Bilgisi

·      Ziyaret Edilen Sayfa Bilgileri

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Üniversite tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

·         Kanunlarda (5651 Sayılı Kanun) açıkça öngörülmesi,

·         İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz kullanılan sunucular ve yazılım programları vasıtasıyla otomatik olarak toplanmaktadır.

  

3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Psikolojik Danışma Merkezi faaliyetlerinin yürütülmesi çerçevesinde toplanan kişisel verileriniz Üniversite tarafından; yukarıda sayılan veri işleme amaçları ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, randevu taleplerinizin değerlendirilmesi ve randevularınızın planlanması amacıyla ilgili PAMER danışmanları ile paylaşılacaktır.

Bilgi işlem güvenliği faaliyetinin yürütülmesi çerçevesinde toplanan kişisel verileriniz Üniversite tarafından; yukarıda sayılan veri işleme amaçları ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetleri ile paylaşılabilecektir.
 

4. KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINDA BULUNAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Kişisel verileriniz, ilgililere gönderilen e-posta irtibat adreslerinin e-posta hizmeti altyapılarının yurt dışında bulunan veri merkezlerinde tutulması çerçevesinde yurt dışı ile paylaşılabilmektedir.
 

5. KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi ilgili kişi başvuru prosedüründe düzenlenen yöntemlerle www.gidatarim.edu.tr web adresinde yayınlanan İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurmak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen, ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, mevcut ise bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusunu yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Üniversite’ye daha önce bildirilen ve Üniversite’nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde Üniversite’ye ait aşağıda belirtilen Melikşah Mah. Beyşehir Cad. No:9 42080 Meram / Konya adresine veyahut kvk@gidatarim.edu.tr irtibat adresine iletmeniz durumunda Üniversite, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve tebliğden itibaren en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Üniversite tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.  

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

 

Veri Sorumlusu : Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi

Adres                 : Melikşah Mah. Beyşehir Cad. No:9 42080 Meram / Konya

Telefon               : 444 48 83

E-posta               : kvk@gidatarim.edu.tr