Açık İhale Usulü 80 Kalem Kırtasiye Malzeme Alımı

Yükseköğretim Kurulunca 26.04.2020 tarih ve 31110 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 2 inci bölümünde yer alan 16 ıncı maddesine dayanılarak Açık İhale Usulü 80 Kalem Kırtasiye Malzeme (Ekli Liste) Alımı ihale edilecektir.

1-İdarenin

KONYA GIDA ve TARIM ÜNİVERSİTESİ

a) adresi

: Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No:9  42080 Meram/KONYA

b) telefon ve faks numarası

:Tel: 332.2235400 / 312.2194436 Fax: 332.2235490 / 312.2194581

c) elektronik posta adresi (varsa)

: www.gidatarim.edu.tr

2-İhale konusu malın

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

: 80 Kalem Kırtasiye Malzeme Alımı (Ekli Liste)

b) teslim yeri

: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi

Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 9 Meram/KONYA

c) teslim tarihi

: İşe başlama tebliğinden itibaren 1 (bir) yıldır.

3-İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi

Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 9  adresi Rektörlük Toplantı Odası Meram/KONYA

b) Tarihi ve saati

: 01.03.2022 Salı günü Saat: 14:00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uyulacak kriterler:

4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7-İhale dokümanı Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 9  Meram / KONYA adresinde görülebilir ve 150.00.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi
(Denizbank Konya Ticari Şubesi TR810013400000992624300001)

8-Teklifler, 01.03.2022 Salı günü Saat: 14:00’e kadar Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

11- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler

12- İhalemiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu Hükümlerine tabi olmayıp 01/12/2003 tarih ve 2003/6554 sayılı Kararname Eki Esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
 

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ

İHTİYAÇ LİSTESİ

S. No

Malzemenin Adı

Özelliği

Talep Miktarı

Birim

1

A4 FOTOKOPİ KAĞIDI (500 lük paket)

VEGE VEYA DENGİ

3000

Adet

2

DİPLOMAT BEYAZ ZARF  22,4*10,5

OYAL VEYA DENGİ

1000

Adet

3

TORBA ZARF BEYAZ  24*32

OYAL VEYA DENGİ

500

Adet

4

AMBALAJ LASTİĞİ 7cm 50gr

NOKİ VEYA DENGİ

10

Adet

5

ARŞİV KUTUSU (24x32x9)

KRAF  VE DENGİ

50

Adet

6

ARŞİV KUTUSU (29x36x15)

KRAF  VE DENGİ

30

Adet

7

ARŞİV KUTUSU (29x36x5cm)

KRAF  VE DENGİ

30

Adet

8

ASETAT KALEMİ 03mm KARIŞIK RENK (KIRMIZI-MAVİ-SİYAH)

EDDİNG VEYA DENGİ

90

Adet

9

SEPARATÖR AYRAÇ RENKLİ

NOKİ VEYA DENGİ

100

Adet

10

BÜRO KLASÖRÜ DAR MAVİ

NOKİ VEYA DENGİ

300

Adet

11

BÜRO KLASÖRÜ DAR SİYAH

NOKİ VEYA DENGİ

50

Adet

12

BÜRO KLASÖRÜ DAR KIRMIZI

NOKİ VEYA DENGİ

50

Adet

13

BÜRO KLASÖRÜ GENİŞ BEYAZ

NOKİ VEYA DENGİ

30

Adet

14

BÜRO KLASÖRÜ GENİŞ SARI

NOKİ VEYA DENGİ

50

Adet

15

BÜRO KLASÖRÜ  GENİŞ KIRMIZI

NOKİ VEYA DENGİ

50

Adet

16

BÜRO KLASÖRÜ GENİŞ MAVİ

NOKİ VEYA DENGİ

600

Adet

17

BANT MAKİNASI 12*33

MASS VEYA DENGİ

30

Adet

18

PARA BANT

PANFİKS VEYA DENGİ

60

Adet

19

ÇÖP SEPETİ METAL TAM DELİKLİ SİYAH

EDİCO VEYA DENGİ

24

Adet

20

DAKSİL (FABER -CASTEL DÜZELTİCİ )

NOKİ VEYA DENGİ

50

Adet

21

DELGEÇ (BÜYÜK)  ARŞİV TİPİ 100

SDI HS-100

10

Adet

22

DELGEÇ (KÜÇÜK)  15 SAYFA SİYAH

STD H-20

40

Adet

23

 POŞET DOSYA  A4 100 LÜ

NOKİ VEYA DENGİ

150

Adet

24

EVRAK RAFI  PLASTİK 3 LÜ (ŞEFFAF RENK)

KRAF  VE DENGİ

30

Adet

25

FOSFORLU KALEM  4+1

EDDİNG VEYA DENGİ

150

Adet

26

HARİTA ÇİVİSİ  RENKLİ 1 Lİ

MAS VEYA DENGİ

72

Adet

27

HESAP MAKİNASI CASIO MASA USTU (12HANE)

CASIO VEYA DENGİ

25

Adet

28

ISTAMPA MÜREKKEBİ  30cc MAVİ

PELİKAN VEYA DENGİ

10

Adet

29

İMZA DOSYASI 12 SAYFA

SUNİ DERİ

30

Adet

30

İMZA KALEMİ (JEL KALEM  01mm) KIRMIZI 1 Lİ

UNİBALL VEYA DENGİ

60

Adet

31

İMZA KALEMİ (JEL KALEM  01mm) MAVİ 1 Lİ

UNİBALL VEYA DENGİ

120

Adet

32

KALEMTRAŞ  METAL YEDEKLİ 1 Lİ

FABER VEYA DENGİ

30

Adet

33

KOLİ BANTI  45mmx100m ŞEFFAF 1 Lİ

VEGE VEYA DENGİ

50

Adet

34

KAŞE YAPIMI

SIRDAŞ VEYA DENGİ

100

Adet

35

MAKAS  20cm.

MAS  VEYA DENGİ

30

Adet

36

MAKET BIÇAĞI

KRAF  VE DENGİ

30

Adet

37

MASA SETİ  METAL ÜÇLÜ SİYAH

INOK VEYA DENGİ

50

Adet

38

PİL  İNCE KALEM (AAA) 10 LU

DURACELL VEYA DENGİ

1000

Adet

39

PİL  KALEM (AA) (10 LU)

DURACELL VEYA DENGİ

1000

Adet

40

PİLOT KALEM  KIRMIZI 10 LU

UNİBALL VEYA DENGİ

50

Adet

41

PİLOT KALEM MAVİ 10 LU

UNİBALL VEYA DENGİ

50

Adet

42

KIRMIZI KURŞUN KALEM

FABER VEYA DENGİ

144

Adet

43

SİLGİ PVC TEKLİ (PK-24)

FABER VEYA DENGİ

60

Adet

44

TAHTA KALEMİ EDDING YUV.UC KIRMIZI 1 LI (360XL)

EDDİNG VEYA DENGİ

250

Adet

45

TAHTA KALEMİ EDDING YUV.UC MAVİ 1 LI (360XL)

EDDİNG VEYA DENGİ

500

Adet

46

TAHTA KALEMİ EDDING YUV.UC SİYAH 1 LI (360XL)

EDDİNG VEYA DENGİ

250

Adet

47

TAHTA KALEMİ EDDING YUV.UC YEŞİL 1 LI (360XL)

EDDİNG VEYA DENGİ

50

Adet

48

TAHTA KALEMİ SİLGİSİ MIKNATISLI

INOK VEYA DENGİ

100

Adet

49

TELLİ DOSYA EKO SARI 50 Lİ

NOKİ VEYA DENGİ

120

Adet

50

TELLİ DOSYA EKO MAVİ 50 Lİ

NOKİ VEYA DENGİ

1000

Adet

51

TELLİ DOSYA EKO Kırmızı 50 Lİ

NOKİ VEYA DENGİ

120

Adet

52

TOPLU İĞNE  50gr. 28mm KUTU

MAS VEYA DENGİ

25

Adet

53

TÜKENMEZ KALEM PENSAN KIRMIZI 60 LI

PENSAN VEYA DENGİ

600

Adet

54

TÜKENMEZ KALEM PENSAN MAVİ 60 LI

PENSAN VEYA DENGİ

1000

Adet

55

YAPIŞKANLI NOT KAĞIDI SARI (100 SHEETS 75X75 MM)

NOKİ VEYA DENGİ

100

Adet

56

YAPIŞTIRICI STICK 43 GR.

PRİTT VEYA DENGİ

50

Adet

57

ZIMBA MAKİNASI (KÜÇÜK) NO:10

STD S-5

30

Adet

58

ZIMBA MAKİNASI (ORTA)

STD S-7

30

Adet

59

ZIMBA TELİ (BÜYÜK) NO:24/6

NOKİ VEYA DENGİ

100

Adet

60

ZIMBA TELİ (KÜÇÜK) NO:10

NOKİ VEYA DENGİ

100

Adet

61

ZIMBA TELİ SÖKÜCÜ  (100)

TEMAT VEYA DENGİ

50

Adet

62

FLASH BELLEK 32 GB

KİNGSTON VEYA DENGİ

30

Adet

63

İMZA KALEM YEDEĞİ

UMR-10

120

Adet

64

CETVEL 30 CM

HATAS VEYA DENGİ

30

Adet

65

YAZI TAHTASI 120*180

İNTERPANO VEYA DENGİ

15

Adet

66

CD-R VE DVD-R 50 Lİ

HP VEYA DENGİ

24

Adet

67

ATAŞ  NO 2

DELTA VEYA DENGİ

10

Adet

68

ATAŞ  NO 3

DELTA VEYA DENGİ

10

Adet

69

ATAŞ  NO 4

DELTA VEYA DENGİ

10

Adet

70

ATAŞ  NO 5

DELTA VEYA DENGİ

10

Adet

71

ATAŞ  NO 6

DELTA VEYA DENGİ

10

Adet

72

HIZLI YAPIŞTIRIRCI

PATEX VEYA DENGİ

10

Adet

73

EKRAN TEMİZLEME KÖPÜĞÜ

ADDİSON VEYA DENGİ

5

Adet

74

2 HALKALI KLASÖR

NOKİ VEYA DENGİ

75

Adet

75

4 HALKALI KLASÖR

NOKİ VEYA DENGİ

25

Adet

76

SEPARATÖR AYRAÇ 1-20

NOKİ VEYA DENGİ

50

Adet

77

SÜMEN TAKIMI

GIPTA VEYA DENGİ

5

Adet

78

ASKILI DOSYA

LEİTZ VEYA DENGİ

1000

Adet

79

TÜRK BAYRAĞI 80*120

 

20

Adet

80

ATATÜRK PORTRESİ 50*70

INTERPANO VEYA DENGİ

5

Adet