Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Ziyaretçi Aydınlatma Metni

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

Doküman No.

Revizyon Tarihi/No

KVK-10

 

 

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (Bundan böyle kısaca “Üniversite” olarak anılacaktır.) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla, özel hayatın gizliliğinin korunması prensibi başta olmak üzere; Üniversite yerleşkesinde yer alan kapalı devre kamera sistemleri ve ziyaretçi kayıt defteri vasıtasıyla kişisel verileri elde edilen ziyaretçilerin kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Kanun’a uygun olarak kaydedilecek, sınıflandırılacak, saklanacak, güncellenecek ve Kanun’da sayılan işlenme şartları çerçevesinde işlenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere aktarılacaktır.

1. İLGİLİ KİŞİ

Aydınlatma Metni kapsamındaki veri sahibi ilgili kişiler, Üniversite yerleşkelerini ziyaret eden tüm gerçek kişilerdir.

2. VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİNİN KİMLİĞİ

Kanun uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin sorularınız için kvk@gidatarim.edu.tr e-posta adresi üzerinden Üniversite İrtibat Kişisi ile iletişime geçebilirsiniz.

Veri İşleme Faaliyeti: Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

İşlenen Kişisel Veriler

Ziyaret Edenin, (Ad-Soyadı, Ziyaret Sebebi, Plaka Bilgisi, Ziyarete Geldiği Birim Bilgisi, Ziyaret Tarihi ve Giriş-Çıkış Saati, Ek Açıklamalar, Görsel Kayıtlar) Ziyaret Edilenin (Ad-Soyadı, Birimi, Görsel Kayıtlar)

Kişisel Veri İşleme Amaçları

·         Ziyaretçi Kayıtlarının Tutulması

·         Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

·         İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukukî Sebepleri

Kişisel verileriniz, Üniversite tarafından aşağıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda;  KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının f bendinde belirtilen; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukukî sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz ziyaretçi kayıt formları ve CCTV Kameraları vasıtasıyla toplanmaktadır.

Veri İşleme Faaliyeti: Bilgi İşlem Süreçlerinin Yürütülmesi

İşlenen Kişisel Veriler

Ziyaret Edenin, (Ad-Soyadı, T.C. Kimlik No., Doğum Yılı, İnternet Trafik Bilgileri, Log Kayıtları, Tarih/Saat Bilgileri, Oturumda Bulunulan Süre)

Kişisel Veri İşleme Amaçları

·         Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

·         Bilgi İşlem Sistemlerinin Güvenliğinin Temini

·         Nüfus Ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Doğrulamanın Yapılabilmesi

·         Hotspot Sisteminin Kurulması

·         Yetkili Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukukî Sebepleri

Kişisel verileriniz, Üniversite tarafından aşağıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda;  Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi (5651 Sayılı Kanun) hukukî sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz hotspot üzerinden loglama yöntemleri aracılığıyla toplanmaktadır.


3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Toplanan kişisel verileriniz Üniversite tarafından; yukarıda sayılan veri işleme amaçları dahilinde güvenlik hizmeti veren tedarikçi firma yetkili ve çalışanları ile, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetleri ile paylaşılabilecektir.


4. KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi ilgili kişi başvuru prosedüründe düzenlenen yöntemlerle www.gidatarim.edu.tr web adresinde yayınlanan İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurmak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, mevcut ise bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusunu yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Üniversite’ye daha önce bildirilen ve Üniversite’nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde Üniversite’ye ait aşağıda belirtilen Melikşah Mah. Beyşehir Cad. No:9 42080 Meram / Konya adresine veyahut kvk@gidatarim.edu.tr irtibat adresine iletmeniz durumunda Üniversite, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve tebliğden itibaren en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Üniversite tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Veri Sorumlusu : Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi

Adres                  : Melikşah Mah. Beyşehir Cad. No:9 42080 Meram / Konya

Telefon                : 444 48 83

E-posta               : kvk@gidatarim.edu.tr