Öğretim Üyesi Alım İlanı

(20.08.2020 tarih ve 31219 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.)

2547 sayılı Kanun ve 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin” ilgili maddeleri uyarınca; Üniversitemiz Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümüne 1 (bir) adet, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümüne 1 (bir) adet Dr. Öğretim Üyesi olmak üzere toplam 2 (iki) adet belirli süreli statüde Doktor Öğretim Üyesi alınacak olup adaylarda aranacak nitelikler aşağıda verilmiştir.

Fakültesi

Birimi/Bölümü

Unvanı

Adedi

Uzmanlık Alanı/Açıklama

Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi

Ekonomi Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

Doktorasını İktisat alanında yapmış olmak. Davranışsal İktisat, Para Teorisi, Para Politikaları, Makro Finans ve Enerji Ekonomisi konularında çalışmaları bulunmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Gıda Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Gıda Mühendisliği alanında yapmış olmak. Peynirlerde peptid değişiminin incelenmesi ve belirlenmesi, fermente süt ürünlerinde probiyotiklerin kullanımı ve suda çözünebilir peptidler konularında çalışmaları bulunmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Söz konusu kadrolara başvuracak adayların; 657 Sayılı Devlet Memuru Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartları ve ilan edilen özel şartları taşımaları halinde, Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 9  Meram/KONYA adresinde bulunan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına; başvurdukları birimi/bölümü ve iletişim adreslerini belirten bir dilekçe ile birlikte ekinde özgeçmişlerini (YÖK formatında), öğrenim durumlarını gösterir belgeleri ve doktora belgesinin aslı veya onaylı suretini, 2 (iki) adet fotoğraf, Nüfus Cüzdanı / T.C. Kimlik Kartı örneğini, bilimsel yayınları ile bunlara yapılan atıfları ve yabancı dil bilgisini gösterir belgeyi, H faktörü değerini, uzmanlık alanıyla ilgili kongre ve konferans tebliğlerini, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan doktora veya yüksek lisans tez çalışmalarını, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan faaliyetlerini ve yayın listesini kapsayan başvuru dosyasından  4 adet (ayrıca 4 adet CD halinde) teslim etmeleri gerekmektedir.

1) Başvurular ilanın Resmî Gazetede yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır. İlana son başvuru tarihi 03/09/2020 ‘dir. Süre bitiminden sonra yapılan başvurular kayda alınmayacaktır. Başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılabilecektir.
2) Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Kriterleri Yönergesi kapsamında adayın bilimsel çalışmaları değerlendirilir.
3) Rektörlükçe yapılacak ön incelemeye göre anılan Kanun ve Yönetmeliklerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak ve başvuru belgeleri iade edilecektir.
4) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekir.
5) İlgili bölümlerde eğitim dili İngilizce olduğundan başvuru yapacak öğretim üyelerinin 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin” 8 inci maddesi uyarınca, İngilizce ders verebilme yeterliliğine sahip olunduğu belgelendirmeleri gerekir.
6) Erkek adayların askerlik hükümlülüklerini yerine getirmiş olması veya askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

Daha fazla Bilgi için: (0 332) 223 54 23 - 223 53 74 - 223 54 88
e-posta: personel@gidatarim.edu.tr
web: www.gidatarim.edu.tr